Friday, October 27, 2017

ഉജ്ജയിനി - ഒ.എൻ.വി കുറുപ്പ്

കാലം, സ്ഥലം, കഥാപാത്രങ്ങൾ

മദ്ധ്യപ്രദേശിലെ ക്ഷിപ്രാനദിയുടെ തീരത്തുള്ള നഗരമാണ് ഉജ്ജയിനി. രാജ്യങ്ങൾ എന്നറിയപ്പെടുന്നതിനും മുന്നേ ഭാരതത്തിൽ അനവധി ജനപദങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിൽ അവന്തി എന്ന ജനപദത്തിന്റെ തലസ്ഥാനമായിരുന്നു ഉജ്ജയിനി. ഇത് ഏകദേശം കൃസ്തുവിനു മുൻപ് 600ൽ. മാൾവാ അല്ലെങ്കിലും മാളവികം എന്നൊക്കെയും ഈ ജനപദത്തിനും പേരുണ്ടായിരുന്നു. മാൾവ പ്ലാറ്റോ ഓഫ് മദ്ധ്യ ഇന്ത്യ.. മാൾവ ഒരു പീഠഭൂമി എന്ന നിലയിൽ. മാളവികം എന്ന് സംസ്കൃതത്തിൽ.

മദ്ധ്യേന്ത്യയിലെ മാളവികം എന്ന പീഠഭൂമിയിലെ അവന്തിക എന്ന ജനപദത്തിന്റെ തലസ്ഥാനം ആയിരുന്നു ഉജ്ജയിനി.

ഭർതൃഹരി കാളിദാസൻ ശൂദ്രകൻ (=മൃച്ഛകടികം മൺ വണ്ടി ഞാൻ മുന്നെ അവതരിപ്പിച്ചിരുന്നു ചില്ലയിൽ) തുടങ്ങി അനവധി പേരുകേട്ട കവികൾ എഴുത്തുകാർ ഉജ്ജയിനിയിൽ വാണിരുന്നു. ഉജ്ജയിനിയെ പറ്റി പറഞ്ഞാൽ തീരുന്നതല്ല.

ഉജ്ജയിനിയെ പോലെ തന്നെ കാളിദാസനെ പറ്റി പറഞ്ഞാലും തീരില്ല. അത്ര അധികം കഥകൾ അദ്ദേഹത്തെ പറ്റി നടപ്പുണ്ട്. ഉപമാ കാളിദാസസ്യ എന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ രചനാശൈലിയെ പുകഴ്ത്തുന്നുമുണ്ട്.

ഉജ്ജയിനിയെ “രത്നഹാരി” എന്ന് പലപ്പോളായി കവി വിശേഷിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ. രത്നങ്ങൾ എല്ലാം രാജാക്കന്മാർക്ക് എന്നാണല്ലൊ. “രത്നമെല്ലാം നിനക്കുള്ളൂ, യജ്ഞമേ ദേവകൾക്കുള്ളൂ” എന്ന് ഉണ്ണായിവാര്യർ. അതുപൊലെ എല്ലാ നല്ലതുകളും -രത്നങ്ങൾ- ഉജ്ജയിനിയിലേക്ക്, അവിടെ കിട്ടും എന്നും അർത്ഥമാകാം.

ഓർക്കുക, കാളിദാസാദി മഹാകവികളും ഉജ്ജയിനിയിലായിരുന്നു. വിക്രമാദിത്യത്തന്റെ സദസ്സിലെ “നവരത്ന”ങ്ങളിൽ ഒന്നായിരുന്നു കാളിദാസനും. അപ്പൊ ആ രത്നഹാരി എന്ന ഉപമ നന്നായി.

കാളിദാസൻ അഞ്ചാം നൂറ്റാണ്ടിലാകാം ജീവിച്ചിരുന്നത് എന്ന് ഏകദേശം ഊഹിച്ച് പറയാമെന്നല്ലാതെ കൃത്യമായ ജീവചരിത്രതെളിവുകൾ ആർക്കും ഒന്നും ലഭിച്ചിട്ടില്ല. അധികവും അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൃതികളിൽ നിന്നും ഊഹിച്ചെടുക്കുകയാണ്. ഇതുവെച്ച് കാശ്മീരിൽ ജനിച്ച് ഹിമാലയസാനുക്കളിലും കലിംഗത്തിലും ഉജ്ജയിനിയിലും ഒക്കെ കാളിദാസൻ ജീവിച്ചു വളർന്നു എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. കാളിദാസകൃതികളിലെ പ്രകൃതി വർണ്ണന ആണ് ഇങ്ങിനെ ഊഹിക്കാൻ ഒരു കാരണം.

ഇതൊന്നും അല്ലാതെ ഒരു കാളിദാസൻ അല്ല, കാളിദാസൻ എന്ന പേരിൽ ചുരുങ്ങിയത് മൂന്നുപേരെങ്കിലും ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് സമർത്ഥിക്കുന്ന പണ്ഡിതരും ഉണ്ട്. :)

ഗുപ്തരാജവംശത്തിലെ ചന്ദ്രഗുപ്തവിക്രമാദിത്യൻ രണ്ടാമനായിരുന്നു അതിപ്രശസ്തനായിരുന്നു. ഉജ്ജയിനി തലസ്ഥാനമാക്കി ഭരിച്ചിരുന്നു. വാകാടകരാജാവുമായി ബന്ധമുണ്ടായിരുന്നത് ഈ ചന്ദ്രഗുപ്തവിക്രമാദിത്യനായിരുന്നു. ഇക്കാലത്തായിരുന്നു സംഗീതസാഹിത്യാദികൾക്ക് സുവർണ്ണ കാലഘട്ടമായിരുന്നു. ഇവർ വൈഷ്ണവരായിരുന്നു. ഈ ചന്ദ്രഗുപ്തൻ രണ്ടാമനും വീരഗാഥകളിലെ, ഐതിഹ്യങ്ങളിലെ വിക്രമാദിത്യരാജാവും ഒന്നാണെന്ന് ചിലരെങ്കിലും വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട്. കാളിദാസൻ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ കൊട്ടാരം കവിയായിരിക്കാം എന്നും പറയുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ നവരത്നങ്ങളിൽ പെട്ട മറ്റു കവികൾ ഒന്നിച്ച് ഒരെകാലത്ത് ജീവിച്ചിരുന്നവരായിരുന്നുവൊ എന്നൊന്നിനും തെളിവില്ല. അവയെല്ലാം ഐതിഹ്യങ്ങൾ മാത്രമായി നിൽക്കുന്നു.


ഐതിഹ്യങ്ങളിലെ കാളിദാസന്റെ ജീവിതവും അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൃതികളിൽ നിന്ന് വായിക്കാവുന്ന ജീവിതവും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് എന്ന് തോന്നിയതിനാലാണ് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് എഴുതാൻ തോന്നിയത് എന്ന് ഒ എൻ വി.

 • കാളിദാസൻ എന്ന പേരിൽ ഒരു നോവലും ഞാൻ കുറച്ച് കൊല്ലങ്ങൾക്ക് മുൻപ് വായിച്ചിരുന്നു. അതിൽ അദ്ദേഹത്തെ വെള്ളപൂശിയിരിക്കുന്നു.

ഈ കൃതിയിൽ വെള്ളപൂശലില്ല എന്നല്ല, അതിലേറെ എനിക്ക് മനസ്സിലായതും ആസ്വദിച്ചതും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു കൃതിയായ മേഘസന്ദേശത്തിലെ യക്ഷന്റെ ജീവിതവും കാളിദാസന്റെ ജീവിതവും തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിച്ച്, ചരിത്രവുമായി ഇണക്കി പദ്യരൂപത്തിൽ ഉള്ള ഒരു ആഖ്യായിക എഴുതിയിരിക്കുന്നു ഒ എൻ വി കുറുപ്പ്. വളരെ യുക്തിഭദ്രം. ആയതുകൊണ്ട് വെള്ളപൂശുന്നത് എന്തിനാ എന്ന് ചോദിക്കാൻ തോന്നുന്നില്ല എന്നതാണ് മറ്റൊരു കാര്യം.

എത്ര ആരുവെള്ളപൂശിയാലും ഐതിഹ്യങ്ങളിലെ കാളിദാസൻ കള്ളുകുടിയനും പെണ്ണുപിടിയനും ആയിരുന്നു എന്നത് മാറില്ലല്ലൊ. തസ്മൈ നമസ്തെ സ്തനശങ്കരായാ.. ശിവഭക്തനുമായിരുന്നു കാളിദാസൻ.  വേശ്യയാൽ വിഷം കൊടുത്ത് കൊന്നതാണ് എന്നും കഥയുണ്ട്.

സത്യത്തിൽ കാളിദാസനെ പറ്റി ഉള്ള ഇത്തരം അസഹ്യമായ ഐതിഹ്യങ്ങളിൽനിന്നും ആണ് ഒ എൻ വിയുടെ ഈ കൃതിയും പിറന്നിരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ കള്ളില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല കള്ളിനെ പറ്റി സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുമില്ല. പെണ്ണ് പിടിയൻ എന്നതിനെ ഏകകാമുകി എന്ന നിലയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നിരുക്കുന്നു. അത് അദ്ദേഹം പുസ്തകത്തിന്റെ അവസാനം കൊടുത്ത സൗഹൃദസംഭാഷണത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്.

കാളിദാസനെ പറ്റി ഉള്ള പ്രചുരപ്രചാരമുള്ള ഐതിഹ്യങ്ങളും അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൃതികളും തമ്മിൽ ഒരു യോജിപ്പ് ഇല്ല എന്നാ ഒ എൻ വി പറയുന്നത്.

അതവിടെ നിൽക്കട്ടെ

കള്ളു കുടിച്ചാൽ പെണ്ണുപിടിച്ചാൽ പ്രകൃതിയെ പറ്റിയും ഏകസ്ത്രീപ്രണയത്തെ പറ്റിയും എഴുതാൻ പറ്റില്ല എന്ന് എന്തോ ഒരു ദ് കിടക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് തോന്നുന്നു.

നമ്മടെ കവി അയ്യപ്പനും പി കുഞ്ഞിരാമൻ നായരും ഒക്കെ നമ്മുക്ക് അറിയുന്നവർ.. അവർക്ക് എഴുതാം മനോഹരം കവിതകൾ…
അപ്പൊ പിന്നെ കാളിദാസൻ വേശ്യാവൃത്തി (അത് അന്നത്തെ കാലത്ത് കുറ്റവുമല്ല, അതൊരു സമൂഹ ടാബൂവുമല്ല എന്നോർക്കുക. മൃച്ഛകടികത്തിൽ ബ്രാഹ്മണനം വേശ്യയെ സ്നേഹിക്കുന്നതും എന്നിട്ട് കുലസ്ത്രീ ആക്കുന്നത് ജസ്റ്റ് ഒരു മൂടുപടം ഇടുവിച്ചും എന്ന് ഓർക്കുക) അല്ലെങ്കിൽ കള്ളുകുടിച്ചാൽ അത് എന്തോ ഒരു വലിയ സംഭവം എന്ന നിലയിലാ ഈ ഇത്തരം കൃതികൾ ഒക്കെ എന്നൊരു പ്രശ്നമുണ്ട്.

കാളിദാസന്റെ ആദ്യ കൃതികൾ ഋതുസംഹാരവും മേഘസന്ദേശവും ആണെന്ന് പണ്ഡിതാഭിപ്രായം ഞാൻ മുകളിൽ പറഞ്ഞു.

മേഘസന്ദേശം (മേഘദൂതം എന്നാണെന്നു തോന്നു ഒറിജിനൽ) പ്രകൃതിവർണ്ണനകൾ നിറഞ്ഞ ഒരു സന്ദേശകാവ്യമാണ്. കൃത്യവിലോപത്തിന്നു ഒരു കൊല്ലത്തേയ്ക്ക് നാടുകടത്തപ്പെട്ട ഒരു യക്ഷൻ, വിരഹവേദന അനുഭവിച്ച്, രാമഗിരി എന്ന രാജ്യത്തിരുന്നു തന്റെ സ്വന്തം നാടായ അളകാപുരിയിലേക്ക് ഭാര്യയ്ക്ക് എഴുതുന്ന സന്ദേശം ഭാര്യയ്ക്ക് എത്തിച്ചുകൊടുക്കുവാൻ ഒരു മേഘത്തെ ആണ് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത്. അതിനാൽ മേഘസന്ദേശം എന്ന പേർ.

രാമഗിരി വിന്ധ്യാപർവ്വത താഴ്വരയിലാണ്.

എന്തിനാണ് യക്ഷൻ വിരഹവേദന അനുഭവിക്കുന്നത്? എന്തിനാണ് യക്ഷൻ നാട്ടിൽ നിന്നും ദൂരെ നിൽക്കുന്നത് എന്ന് കാളിദാസൻ സൂചന നൽകുന്നില്ല എന്നത് ആണ് പോയന്റ്.

കൃത്യവിലോപം എന്തായിരുന്നു യക്ഷൻ ചെയ്തത്?

പ്രവാസം യക്ഷനു എന്തിനു സംഭവിച്ചു? ഒരു കൊല്ലക്കാലമാണ് ഈ നിഷ്കാസനം. യക്ഷന്റെ രാജാവ് കുബേരൻ ആണ്.

ശ്രീ ഒ എൻ വി ഈ ഒരു ഗ്യാപ്പ് അതായത് എന്തായിരുന്നു കൃത്യവിലോപം എന്തിനായിരുന്നു ഒരു കൊല്ലത്തേക്ക് നിഷ്കാസിതനായത് എന്ന കൃത്യമായ അറിവില്ലായ്മയുടെ പഴുതടക്കുകയാണ് ഉജ്ജയിനി എന്ന തന്റെ കാവ്യത്തിലൂടെ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഐതിഹ്യവും ചരിത്രവും എല്ലാം അദ്ദേഹം ഇതിനായി കൂട്ടിയിണക്കുന്നു.

എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞുകൂടാ. ഒ എൻ വി കാളിദാസകൃതികളിലൂടെ നല്ലവണ്ണം സഞ്ചരിക്കുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ട് കാളിദാസനെ കാളിദാസന്റെ വ്യക്തിത്വം അറിയാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. അതിനാൽ കാളിദാസകൃതികൾ പലതും ഇതിൽ വരുന്നുണ്ട്. അവകളുടെ പ്രമേയം കൂടെ നമുക്ക് അറിഞ്ഞ് ഇത് വായിച്ചാൽ കൂടുതൽ വേദ്യമാകും. രസകരവും.

ഈ കൃതി ആദ്യം തുഞ്ചൻ പറമ്പിൽ ഇരുന്ന് എം.ടി, എം എം ബഷീർ, എൻ പി മുഹമ്മദ്, ഒ എൻ വി എന്നിവർ കൂടി ഇരുന്ന ഒരു സന്ധ്യയിൽ ആണ് ഒ എൻ വി കയ്യെഴുത്തു പ്രതി എടുത്ത് വായിക്കുന്നത് എന്ന് എം.ടി എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ആ സമയത്തെ ചർച്ചയുടെ ഒരു രൂപം ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ അവസാനത്തിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്.

അപ്പൊൾ ബഷീർ പറയുന്നുണ്ട് ഇത് ഒരു ലിറിക്കൽ നോവൽ ആണെന്ന്. ഒരു ആധുനിക നോവലിന്റെ സങ്കല്പമാണ് ഈ കൃതിയിൽ ഉള്ളതെന്നു എൻ പി മുഹമ്മദും പറയുന്നു.

ഈ നോവൽ സങ്കൽപ്പം എന്ത് എന്ന് എനിക്കറിയില്ലാത്തതിനാൽ അതിനെ പറ്റി എനിക്ക് പറയാൻ അറിയില്ല. എന്നാലും ഇത് ഒരു പദ്യരൂപത്തിൽ ഉള്ള ആഖ്യായിക ആണെന്ന് എനിക്കും തോന്നി.

ആഖ്യാനം നന്നായോ ഇല്ലയോ എന്ന് സ്വയം വായിച്ച് തീരുമാനിക്കുക.

ആഖ്യായിക എന്നാൽ എന്റെ മനസ്സിൽ, ഒരു വലിയ ക്യാൻവാസിൽ ഉള്ള ജനജീവിതത്തെ പകർത്തുക എന്നതാണ്. അത് എന്റെ മാത്രം വ്യാഖ്യാനം ആയിരിക്കാം. തെറ്റായാലും ശരിയായാലും. എന്നിട്ടും ഇത് ആഖ്യായിക എന്ന് പറയാൻ കാരണം കാളിദാസന്റെ പ്രേമകഥ ഒ എൻ വി അത് തന്റേതായ ശൈലിയിൽ ആഖ്യാനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയതിനാലാണ്.

സുഭാഷ് ചന്ദ്രന്റെ നോവൽ ഒരു ആഖ്യായിക ആണ്. സുഗന്ധി എന്ന ആണ്ടാൾ നായകി രാമകൃഷ്ണന്റെ നോവൽ അതു പോലെ ഉള്ള നോവലുകൾ ഒരു ഗൂഢത കേന്ദ്രീകരിച്ച് ആ ഗൂഢതയുടെ ചുരുൾ അവസാനം വായനക്കാരെ അറിയുക്കുന്ന ഒരു വിധം ആണ്. ഏകദേശം ഒൻ എൻ വിയുടെ ഈ കൃതിയും അത് പോലെ തന്നെ. പക്ഷെ ഗൂഢത എന്താന്ന് നമുക്ക് വായനക്കാർക്ക് ആകാംഷ ഒന്നും ഉണ്ടാക്കില്ല. അതിലധികം അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൃതിയുടെ കേന്ദ്രബിന്ദു മുഖ്യബിന്ദു.. കൃതിയുടെ പോയന്റ്… അതും അല്ല… എന്താച്ചാൽ അത് ഒ എൻ വി നിഗൂഢമാക്കി വെച്ചിട്ടില്ല. നമുക്ക് അനുമാനിക്കാം. കാളിദാസന്റെ ജീവിതം കൃതി ഒ എൻ വി എഴുതുന്നു… അപ്പൊ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാകും എന്നാലും ഗൂഢമായത് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ലാന്ന് നമുക്ക് ഒരു പ്രീ കൺക്ലൂഷൻ ഉണ്ടാകാം. അത് നമുമ്മ് ഒ എൻ വിയുടെ ശൈലിയിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നതാ. ഒ എൻ വി പ്രശസ്തനും; ഇത് ഒ എൻ വി കൃതികളിൽ ഒന്നും മാത്രം. അങ്ങനെ ഇരുന്നാലും ഗൂഢത ഇല്ലെങ്കിലും നമുക്ക് ഊഹിക്കാം എന്നിരുന്നാലും കാവ്യാത്മകമായി ഒൻ എൻ വി എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. പദ്യത്തിൽ ഒരു നോവൽ എന്നത് ഇതായിരിക്കാം എന്ന് ഞാൻ അനുമാനിക്കുന്നു.

ഗൂഢത്വം (ഗൂഢത എന്നാകും ഭാഷാപരമായി ശരി) എന്നൊരു പദമുണ്ടോ എന്ന് അറിയില്ല. അത് പ്രശ്നമല്ല. കാരണം എന്റെ സുഹൃത്ത് എ പി അഹമ്മദിന്റെ മകൾ വന്ന് കുളിഞ്ഞു അങ്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പൊ എനിക്ക് കാര്യം മനസ്സിലായി എന്തിനാ ഹേ കുളിച്ചു എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്? നാവിനു ഈസി ആയി കുളി കഴിഞ്ഞു എന്ന് വിസ്തരിച്ച് പറയുന്നതിനു പകരം കുട്ട് സിമ്പിൾ ആയി അവൾക്ക് തോന്നിയ പോലെ കുളിഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞു. ച്ചാ ന്ന് അമർത്തി പറയണ്ടാ ആവശ്യമൊന്നും ഇല്യല്ലൊ. പറയുന്ന കുട്ടിയ്ക്കും കേട്ട എനിക്കും സംഗതി മനസ്സിലായി. അത് ഒരു പുതിയ ഭാഷ. അത് പോലെ ഗൂഢത്വം എന്നു കൂട്ടിയാൽ മതി. ഭാഷ അത്രയൊക്കെ ഉള്ളൂ. ഗ്രാമർ ഒക്കെ പിന്നാലെ വന്ന് കൊള്ളും അല്ലേ?

 • ഈ കാവ്യം ആരാണെന്ന് എനിക്ക് ഓർമ്മ ഇല്ല സംസ്കൃതത്തിലേക്ക് മൊഴിമാറ്റം നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. നെറ്റിൽ ഒരു തവണ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ലിങ്ക് ഓർമ്മ ഇല്ല.

 • വൃത്തസഹായി എന്ന സോഫ്റ്റ്വേയർ വെച്ച് ഞാൻ ഇതിന്റെ വൃത്തം കണ്ടെത്താൻ ശ്രമിച്ചു. പക്ഷെ ഒന്നേ പറ്റിയുള്ളൂ. പിന്നെ ഞാൻ ശ്രമിച്ചില്ല.

ഉജ്ജയിനിയിലേക്ക്….. കാവ്യത്തിലേക്ക്.. കഥപറയാൻ ഒരുക്കമല്ല. സാംഗത്യമായി പറഞ്ഞാൽ അതുമാത്രം.

കവി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒ.എൻ.വി എന്നും കാളിദാസ കവിയെ പേരെടുത്ത് പറയാം എന്നും ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു. കാളിദാസൻ കഥാപാത്രമാണല്ലൊ ഇവിടെ.

കൃതിയിലേക്ക്.. ഉജ്ജയിനിയിലേക്ക്… 14 ഖണ്ഡങ്ങൾ

 1. ഏകാന്തതയുടെ തടവറയിലേക്ക്
ഉജ്ജയിനിയിൽ നിന്നിറങ്ങിയ കാളിദാസൻ രാമഗിരിയിൽ എത്തുന്നു. മേഘദൂതത്തിലെ യക്ഷന്റെ പ്രവാസസ്ഥലം. ഒപ്പം ഒരു പഥികനും - അതായത് കവി ഒ എൻ വി എന്ന് പറയാം- പിന്തുടർന്ന് എത്തുന്നു. രാമഗിരിയിലെ ഒരു വൃക്ഷച്ചുവട്ടിൽ വിശ്രമിക്കുന്ന കാളിദാസന്നടുത്ത് പഥികനെത്തി സംഭാഷണം ചെയ്യുന്നു. കാളിദാസനെ പറ്റി അനവധി കഥകൾ -അതായത് വിക്രമാദിത്യത്തന്റെ സഹോദരിയുമായി കാളിദാസൻ പ്രണയത്തിലായതിനെ തുറ്റർന്നാണ് കാളിദാസനെ ഒരു കൊല്ലത്തേക്ക് നിഷ്കാസിതനാക്കി രാമഗിരിയിലേക്ക് അയക്കുന്നത് (മേഘദൂതം യക്ഷൻ) എന്നൊക്കെ കേട്ടുകേൾവിയുണ്ട് എന്താണ് സത്യം എന്ന് പഥികൻ ചോദിക്കുന്നു. തുടർന്ന് കാളിദാസൻ തന്റെ കഥ പറയുന്നു.
ഇവിടെ എനിക്ക് പലപ്പോഴും ജി ശങ്കരക്കുറുപ്പിന്റെ സൂര്യകാന്തി എന്ന കവിത ഓർമ്മവന്നു.
ഇത്രയുമാണ് ഈ ഭാഗത്തുള്ളത്.

 1. കടിഞ്ഞൂൽ പൊടിപ്പുകൾ
പാട്ടുപാടി നടക്കുന്ന ഒരു ഗ്രാമവൃദ്ധൻ - പാ‍ാണൻ- തന്റെ മകളുമായി കാളിദാസൻ മൂകപ്രണയത്തിലാകുന്നു. അന്യോന്യം പ്രണയമെങ്കിലും പറയുന്നില്ല. ഈ ഭാഗത്ത് കാളിദാസന്റെ ഋതുസംഹാരം എന്ന കാവ്യത്തിലെ കവികല്പനകൾ പലതും ഋതുവർണ്ണനയിൽ ഒ എൻ വിയും കടമെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഋതുസംഹാരം കാളിദാസന്റെ ആദ്യ കാവ്യം.

 1. കൂടറിയുന്നില്ല പക്ഷിതൻ സങ്കടം
ഈ കാണ്ഡത്തിൽ പാട്ടുകാരനായ ഗ്രാമവൃദ്ധന്റെ മകളെ കൊണ്ടുപോകാനായി രാജാവിന്റെ പല്ലക്ക് എത്തുന്നു.

ഈ മകൾ ഒറ്റയ്ക്കിരുന്ന് എഴുതുകയും എഴുതിയത് ഉറക്കെ വായിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന കാളിദാസനെ കാണുന്നുണ്ട്. ഉറക്കെ വായിക്കുന്നത് കേൾക്കുന്നുമുണ്ട്. അവളും ഒറ്റ തന്നെ.
സ്വപ്നവാസവദത്തം എന്ന കാളിദാസ കൃതി ഉദയനരാജാവിനെ കൊണ്ട് തന്റെ മകൾ ആയവാസവദത്തത്തയെ കല്യാണം കഴിപ്പിപ്പാൻ ഉജ്ജയിനിയിൽ മഹാസേന രാജാവിനു മോഹമുണ്ടായ കഥ - സ്വപ്നവാസവദത്തം- ഇവിടെ വരുന്നുണ്ട്.

ആശ്രമത്തിനോട് വിടപാറയുന്ന ശകുന്തളയെ പലപ്പൊഴും ഓർമ്മിപ്പിക്കും ഈ ഖണ്ഡം.

 1. കാവ്യപഥികന്റെ കാഴ്ച്ചപ്പുറങ്ങൾ
ഈ ഭാഗത്ത് എനിക്ക് രഘുവംശവും മേഘസന്ദേശവും എന്തിനു ഉണ്ണായിയുടെ നളചരിതത്തിലെ “വിജനേ ബത..” എന്ന ഏകാംഗഭാഷണം കൂടെ ഓർമ്മ വന്നു.
ഇവിടെ കാളിദാസന്റെ യാത്രയാണ്. കാളിദാസൻ മറ്റാരോ ഒരാൾ ആണെന്നും ആ കൃതികൾ താൻ ആലപിക്കുകയാണ് എന്നും ഒരു അന്യഥാബോധത്തോടേ ആണ് കാളിദാസൻ കവിത ആലപിക്കുന്നത്.

ഇതിൽ ഒരുകാര്യം ഉത്തരദിക്കിൽ കൃതി എഴുതുന്നത് ഭൂർജ്ജപത്രത്തിലെങ്കിൽ ദക്ഷിണദിക്കിൽ അത് താളിയോലയിൽ ആയി.

ഉത്തരദിക്കിലും ദക്ഷിണദിക്കിലും കാളിദാസകാവ്യങ്ങൾ ഒരുപൊലെ പ്രചരിച്ചിരുന്നു പകർത്തി എഴുതിയിരുന്നു എന്നും രണ്ട് ദിക്കിലും “ടെക്നോളജി” വ്യത്യാസമുണ്ടായിരുന്നു എന്നും കവി ഒ എൻ വി സൂചിപ്പിക്കുന്നു.

ഭാരതത്തിന്റെ പലഭാഗത്തും ഒരു കാലത്ത് കേട്ട് പഠിച്ചും പകർത്തി എഴുതിയും ആണ് കൃതികൾ പ്രചരിച്ചിരുന്നത് എന്ന് ഓർക്കുക. അതിനാൽ പലഭാഗത്തു നിന്നും കിട്ടുന്നതും വ്യത്യസ്ത വേർഷനുകളും ആണ്. കാളിദാസകൃതികൾ അടക്കം അങ്ങിനെ ആണ്. ഭാരതം മാത്രമല്ല എന്ന് ഓർക്കുക.

നമുക്ക് അങ്ങിനെ ഒരു ചരിത്രവുമുണ്ടായിരുന്നു.
പകർത്തി എഴുതുന്നത്, ഭൂർജ്ജപത്രമായാലും താളിയോല ആയാലും അധികം നാൾ കേടുവരാതെ ഇരിക്കില്ല എന്നതുകൊണ്ട് കൂടെ ആയിരിക്കാം. അതിനാൽ തന്നെ അത് കേട്ട് പഠിച്ച് സ്വയം ചൊല്ലി മറ്റൊരാൾക്ക് ചൊല്ലിക്കേൾപ്പിക്കുക എന്നതു കൂടെ പാണന്മാരുടേയും ഗ്രാമവൃദ്ധന്മാരുടേയും സൂതന്മാരുടേയും മാഗധന്മാരുടേയും ഒക്കെ കടമ ആയിരുന്നു എന്നുകൂടെ ഓർക്കുക.

 1. ദേവതാത്മാവിന്റെ മടിത്തട്ടിൽ
കാളിദാസൻ ശിവഭക്തനായിരുന്നു. തസ്മൈ നമസ്തെ സ്തന ശങ്കരായ എന്ന് പാടി ശിവനെ ഭജിച്ചിട്ടുണ്ട് കാളിദാസൻ എന്ന് ഐതിഹ്യം. ഉജ്ജയിനിയിലെ വിക്രമാദിത്യരാജാവും ശിവഭക്തനായിരുന്നു. വൈഷ്ണവൻ എന്ന് ചരിത്രമെങ്കിലും ഐതിഹ്യങ്ങളിൽ ശിവഭക്തനാണ്.

കാളിദാസന്റെ ഭാരതപര്യടനം ആണിതിൽ.

11ആം ഭാഗത്തിൽ
കല്പവൃക്ഷം, കാമസുരഭിയും പാലാഴി
പെറ്റൊരമൃതും സർവവും സ്വന്തമാക്കുന്ന
സ്വർഗ്ഗമേ, നിന്റെ പരിരക്ഷയ്ക്കൊരുണ്ണിയീ
മർത്ത്യഭൂവിൽ പിറക്കേണം!

എന്ന് ഒൻ എൻ വി എഴുതിയപ്പൊൾ സ്വർഗ്ഗപുത്രൻ യേശുവിനെ ആണ് എനിക്ക് ഓർമ്മവന്നത്.
സംസ്കാരം കടം വാങ്ങിയും കൊടുത്തുമാണല്ലൊ വളർന്നത്.

ഈ ഖണ്ഡത്തിൽ കുമാരസംഭവവും വിക്രമോർവശീയവും ഒക്കെ വരുന്നു. ഹിമവാന്റെ വർണ്ണന ധാരാളം.

 1. മാളവത്തിലേക്ക് വീണ്ടും
ഈ ഖണ്ഡത്തിലെ 16 ആം ഭാഗം വായിച്ചാൽ മണിരത്നം ഫിലിം ഓർമ്മവരും :)
ഈ ഖണ്ഡം ഇതിനു മുൻപുള്ള ഖണ്ഡങ്ങളിൽ നിന്നും അല്പം ആഖ്യാനപരമായി വ്യത്യാസം എനിക്ക് തോന്നി.
മൗനമായ പ്രണയം ആണ്. രണ്ട് പേരും (ഗ്രാമവൃദ്ധന്റെ പുത്രിയും കാളിദാസനും) അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വെളിപ്പെടുത്തുന്നില്ല. അവർക്ക് അതിനുള്ള ചാൻസ് കിട്ടുന്നില്ല.
കവി, കാളിദാസൻ, ഇവിടെ എത്തിയപ്പോഴേക്കും ജനസ്സമ്മിതി നേടിയ ഒരു കവി ആയി മാറിയിരിക്കുന്നു. കാളിദാസൻ ഹിമാലത്തിൽ നിന്നും താഴെ വീണ്ടും മാളവത്തിലേക്ക് എത്തുന്നു. അവിടെ തനിക്ക് ആരുമില്ല-വൃദ്ധന്റെ മകളെ പല്ലക്കിൽ കൊണ്ടുപോയല്ലൊ രാജാവ്- ഇനി അവിടെ ആരും ഇല്ല എങ്കിലും അവിടെ എത്തുന്ന കാളിദാസൻ, തന്റെ കൃതികളും താനും പ്രസിദ്ധനായി എന്ന് അറിയുന്നു. അപ്പോൾ വീണ്ടും രാജദൂതന്മാർ എത്തുന്നു. ഇക്കുറി രാജാവ് മോഹിക്കുന്ന രത്നം താൻ തന്നെ എന്ന് കാളിദാസൻ തിരിച്ചറിയുന്നു.
രത്നഹാരിയാണ് ഉജ്ജയിനി എന്ന് ഓർക്കുക.

 1. ഉജ്ജയിനിയിലേക്ക്
കാളിദാസന്റെ വാക്കുകൾ ഉജ്ജയിനിയിലെത്തും എന്ന് ഗുരു അനുഗ്രഹിച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് ഇപ്പൊൾ സാർത്ഥകമാകുന്നു. ചക്രവർത്തി കാളിദാസനെ സാദരം എതിരേറ്റ് കൊട്ടാരസദസ്സിൽ ഒരാളായി അവരോഹിക്കുന്നു.
ഇവിടെ എത്തിയപ്പോൾ വിക്രമാദിത്യൻ താൻ വർണ്ണിച്ച രഘുവംശരാജാക്കന്മാരേപ്പോലെ ഒന്നും അല്ല ഒത്തിരി കേമൻ എന്ന് തന്നെ തോന്നുന്നുവെങ്കിലും, രാജ്ഞി ധാരിണിയെ കബളിപ്പിച്ച് വിദൂഷകന്റെ സഹായത്താൽ മാളവികയെ വശീകരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന അഗ്നിമിത്രനെ പോലെ വിക്രമാദിത്യൻ എന്ന് കാളിദാസനു തോന്നുന്നു. (മാളവികാഗ്നിമിത്രം-കാളിദാസൻ)
ഇവിടെ മാളവികാഗ്നിമിത്രം എന്ന കാളിദാസകാവ്യനാടകം ഒ എൻ വി ധാരാളം ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്.

 1. രംഗോത്സവത്തിന്റെ കൊടിയേറ്റ്
വസത്സവത്തിൽ കാളിദാസനാടകമായ മാളവികാഗ്നിമിത്രം (കാളിദാസന്റെ ആദ്യ നാടകം ആണിത്) അരങ്ങേറുന്നു. ചക്രവർത്തിയിലും കാളിദാസനിലും വ്യത്യസ്ത പ്രതികരണങ്ങൾ ആണ് ഈ നാടകാവതരണം ഉണ്ടാക്കുന്നത്.

വിദിഷരാജാവായിരുന്ന അഗ്നിമിത്രന്റെയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ദാസിയായിരുന്ന മാളവികയും തമ്മിലുള്ള പ്രണയകഥയാണ് മാളവികാഗ്നിമിത്രം എന്ന നാടകത്തിൽ കാളിദാസൻ വിവരിക്കുന്നത്.

രാജാവിനു തോന്നുന്നത് തനിയ്ക്ക് നടിയോടുള്ള - ഈ നടി പണ്ട് പല്ലക്കിൽ രാജാവുകൊണ്ടുപോയ ഗ്രാമവൃദ്ധന്റെ മകൾ ആണ്. പ്രണയം കാളിദാസൻ അറിഞ്ഞ് എഴുതിയിരിക്കുന്നു എന്നതാണ്.
കാളിദാസൻ വിചാരിക്കുന്നത് നടി അഥവാ നമ്മുടെ നായിക ഗ്രാമവൃദ്ധന്റെ പുത്രി, അഭിനയിക്കുകയാണോ അതോ തന്നെ നോക്കി അവനവന്റെ ഇംഗിതം ചൊല്ലുകയാണോ എന്നാണ്. അരങ്ങത്ത് നിന്ന് പോകുമ്പൊൾ തിരിഞ്ഞ് നോക്കുന്നുമുണ്ട്.
 1. ശ്യാമയാമങ്ങൾ
ഇതിൽ കാളിദാസനും മാളവത്തിലെ ഗ്രാമവൃദ്ധന്റെ മകളും ഇപ്പൊൾ നടിയുമായവളും തമ്മിൽ ഉള്ള രഹസ്യ സമാഗമങ്ങൾ വർണ്ണിച്ചിരിക്കുന്നു. നായികാനായകന്മാരുടെ വേർപിരിയലിനുശേഷം  അവരുടെ പുനസ്സമാഗമം പല കൃതികളിലും കാളിദാസൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും സ്വന്തം ജീവിതത്തിൽ ആ മുഹൂർത്തം വന്നപ്പോൾ അധീരനായി എന്ന് ഒ എൻ വി പറയുന്നു.

 1. രത്നപരീക്ഷ
രാജാവിനു ഗ്രാമവൃദ്ധന്റെ പുത്രിയോട് പ്രണയമുണ്ട്. എന്നാൽ കാളിദാസനോട് സ്നേഹവുമുണ്ട്. രണ്ട് പേരും ഒരു സ്ത്രീയെ പ്രണയിക്കുന്നു. ഇവിടെ രാജാവിനു ഏത് “രത്ന”ത്തെ ഒഴിവാക്കണം എന്ന് ആശങ്ക ഉണ്ടാകുന്നു. മന്ത്രിമാരുമായി ആലോചിച്ച് പറ്റിയ ഒരു പോംവഴി രാജാവു കണ്ടെത്തുന്നു.
രാജാവു കാളിദാസനു ഒരു സുന്ദരിയെ സമർപ്പിക്കുന്നു. കാളിദാസൻ അവളോട് തിരിച്ച് പോകാൻ പറഞ്ഞ് വീടു വിട്ട് ഇറങ്ങുന്നു. ഇവിടെ കുറച്ച് ശിവഭക്തിയും വർണ്ണനയും എല്ലാം ഒ എൻ വി ചെയ്യുന്നുണ്ട്.

 1. ഉജ്ജയിനിക്ക് വിട!
തിരിച്ച് എത്തിയ കാളിദാസനെ രാജാവു വിളിപ്പിക്കുന്നു. രാമഗിരി എന്ന അതിസുന്ദരമായ പ്രദേശത്ത് പോയി ഒരു കൊല്ലം താമസിച്ച് ഒരു പുതിയ കൃതിയും ആയി വരാൻ രാജാവു കല്പിക്കുന്നു. ഉജ്ജയിനിയിലേക്ക് വരാൻ രാജാവ് അയച്ച ക്ഷണം സ്വീകരിച്ചത് തന്നെ അബദ്ധമായിരുന്നു എന്ന് കാളിദാസൻ സ്വയം തിരിച്ചറിയുന്നു.

 1. “കശ്ചിൽ കാന്താ വിരഹഗുരുണാ..”
ഈ ഭാഗത്ത് ആണ് മേഘസന്ദേശം വരുന്നത്. അങ്ങനെ രാജകല്പനപ്രകാരം രാമഗിരിയിൽ കാളിദാസൻ താമസിക്കുമ്പോൾ ആണ് ഈ കാവ്യത്തിന്റെ തുടക്കം പഥികനോട് പറയുന്നത്. മേഘസന്ദേശത്തിലെ യക്ഷനും കാളിദാസനും ഒന്നാണെന്ന് ഒ എൻ വി പറയാതെ പറയുന്നു.

ഒരു കൊല്ലം രാമഗിരിയിൽ താമസിച്ച ശേഷം കാളിദാസൻ ഉജ്ജയിനിയിലേക്ക് തന്നെ മടങ്ങാൻ തീരുമാനിക്കുന്നു. പക്ഷെ രാജാവിന്റെ സമീപത്തേക്കല്ല.

 1. ഉജ്ജയിനിയിലേക്ക് വീണ്ടും
താനാരാണെന്ന് തിരിച്ചറിയാതിരിക്കാൻ കാളിദാസൻ ഒരു ബ്രാഹ്മണന്റെ വേഷത്തിൽ ഉജ്ജയിനിയിൽ എത്തുന്നു. ഒപ്പം പഥികനും. കാളിദാസൻ മുൻപ് ഉജ്ജയിനിയിൽ താമസിച്ചിരുന്നപ്പോൾ പല്ലവൻ എന്നൊരു വിശ്വസ്ത സേവകൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. അവന്റെ സമീപം കാളിദാസൻ ബ്രാ‍ാഹ്മണ വേഷത്തിലേക്ക് എത്തുന്നു. ഗ്രാമവൃദ്ധന്റെ പുത്രിയെ പറ്റി അന്വേഷിക്കുമ്പൊൾ പല്ലവൻ കാളിദാസനു ഒരു പല്ലക്ക് കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നു. അതു മാത്രെമെ ശേഷിപ്പുള്ളൂ എന്ന് അറിയിക്കുന്നു. അവൾ എവിടെ പോയീ എന്ന് കാളിദാസൻ ചോദിക്കുമ്പൊൾ പറയാം എന്ന് പറഞ്ഞ് കഥ വിവരിക്കുന്നു. അത് അടുത്ത അദ്ധ്യായത്തിൽ

 1. പല്ലക്കിന്റെ കഥ
അവസാന അദ്ധ്യായത്തിൽ ആണ് കഥയുടെ ട്വിസ്റ്റ് കിടക്കുന്നത്. ഒ എൻ വിയുടെ ഭാവന എങ്കിലും ചരിത്രസത്യവും ആണ് ഈ കഥ.

പല്ലവൻ പറഞ്ഞ ആ കഥ പഥികന്റെ വാക്കുകളായി ഒ എൻ വി പറയുന്നു. കാളിദാസനു വേണ്ടി ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ത്യാഗം രാജാവ് സ്വന്തം മകൾക്കായി ചെയ്യുകയാണ്.

നർമ്മദാനദിയുടെ തെക്കുള്ള വാകാടകരാജാക്കന്മാരും, രാഷ്ട്രകൂടരും മറ്റുമായി വിക്രമാദിത്യൻ രണ്ടാമനു സുഹൃദ് ബന്ധം ഉണ്ടായിരുന്നു. അതുകാരണം ശത്രുക്കളുടെ (ശാകന്മാരും കുശാനന്മാരും വിദേശഗോത്രങ്ങൾ ആയിരുന്നു പ്രധാന ശത്രുക്കൾ) ആക്രമണങ്ങളെ നേരിട്ട് തോല്പിക്കാൻ വിക്രാമാദിത്യൻ രണ്ടാമനു സാധിച്ചിരുന്നു എന്ന് ചരിത്രകാരന്മാർ പറയുന്നുണ്ട്. ശാകന്മാരെ തോല്പിച്ചതിനാൽ ശാകാരി എന്നും പേരുണ്ട്.

ഈ സുഹൃദ്ബന്ധം ഒന്നുകൂടി ഉറപ്പിക്കാനായി വാകാടകരാജാവായ രുദ്രസേനനു സ്വന്തം മകളായ പ്രഭാവതിയെ വിവാഹം ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നു ചന്ദ്രഗുപ്ത വിക്രമാദിത്യൻ രണ്ടാമൻ.

പ്രവരസേനൻ രുദ്രസേന-പ്രഭാവതി ദമ്പതിമാരുടെ മകൻ ആണ്. അതായത് വിക്രമാദിത്യന്റെ പൗത്രൻ. ഋതു ഉത്സവത്തിനു ഉജ്ജയിനിയിൽ പ്രവരസേനനനും അമ്മയും കാളിദാസനാടകങ്ങൾ കാണാൻ എത്തുന്നു. ഗ്രാമവൃദ്ധന്റെ പുത്രിയിൽ പ്രവരസേനനു മോഹം ജനിക്കുന്നു. പ്രവരസേനൻ അമ്മയോട് പറയുന്നു. അമ്മ പ്രഭാവതി അച്ഛനായ വിക്രമാദിത്യനോട് ഉണർത്തിക്കുന്നു.

വിക്രമാദിത്യൻ സങ്കടത്തോടെ എങ്കിലും പൗത്രനു വേണ്ടി ഗ്രാമവൃദ്ധന്റെ പുത്രിയെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നു. കാളിദാസനുവേണ്ടി ചെയ്തില്ല എന്നത് ഓർക്കുക.

പ്രവരസേനൻ തിരിച്ച് തന്റെ രാജ്യത്തേക്ക് പോകുമ്പൊൾ അവളേയും നാലഞ്ച് ഭൃത്യമാരേയും കൂടെ കൊണ്ട് പോകുന്നു. ദിവസങ്ങളോളം യാത്ര ചെയ്ത് അവന്തിരാജ്യാതിർത്തിയിൽ എത്തിയ സംഘം നിരാഹാരം കിടന്ന് മരിച്ച അവളെ ആണ് കാണുന്നത്. മാളവമണ്ണിൽ തന്നെ അവളെ അടക്കുന്നു. സംഘം സ്വരാജ്യത്തേക്ക് പോകുന്നു.

ഈ പതിനാലു ഖണ്ഡങ്ങളും പിന്നെ മുകളിൽ പറഞ്ഞ സുഹൃദ്സംവാദത്തിന്റെ ഒരു രൂപരേഖയും
ഇത്രയുമാണ് ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ ഉള്ളടക്കം


പ്രസിദ്ധീകരണം: ഡിസി ബുക്സ്, കോട്ടയം, വില 200 രൂപ
ഇ ബുക്ക് ലഭ്യമാണ്
പേജുകൾ 221
കവർ ഡിസൈൻ: എൻ അജയൻ. ഇലസ്റ്റ്രേഷൻസ്: കെ മാധവൻ നായർ
1994 ആദ്യ പ്രസിദ്ധീകരണം. ഇത് കലാകൗമുദിയിലൊ മറ്റൊ ഖണ്ഡശ്ശഃ വന്നിരുന്നു

ISBN 81-713-03553-6

Sunday, July 16, 2017

Summer in Beden-Bedan - LEONID TSYPKIN

ദൊസ്റ്റോയോവ്സ്കിയുടെ പൊളിറ്റിക്കൽ ഐഡിയകളും അന്ധവിശ്വാസങ്ങളും ഒന്നും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു നോവലിലും വരുന്നില്ല. അവകളിൽ മറിച്ച് മനുഷ്യന്റെ ഇന്നർ കോൺഫ്ലിക്റ്റുകൾ മാത്രം ആണ്. അത് ശുദ്ധമായ മനശ്ശാസ്ത്രം. അതാണ് ഫ്രോയിഡിനും മറ്റും പഠനവിഷയം ആയതും.

ദൊസ്റ്റോയോവ്സ്കിയുടെ പൊളിറ്റിക്കൾ ഐഡിയകൾ സ്ത്രീകളെ അവരുടെ ശക്തിയെപറ്റി ഉള്ളവിചാരങ്ങൾ ഒന്നും അനുകരണീയം തന്നെ അല്ല. കത്തലിക്ക് ക്രിസ്റ്റ്യാനിറ്റിയേയും അദ്ദേഹം എതിർത്തിരുന്നു. വേശ്യാവൃത്തി നടന്നിരുന്ന കാലത്ത്, നിക്കോളാസ് ഒന്നാമൻ അത് നിയമവിധേയമാക്കിയശേഷം വേശ്യകളെ പുനരധിവസിപ്പിക്കാൻ പല വുമൺ ലിബറേഷൻ സംഘടനകളും ശ്രമം നടത്തിയിരുന്നു. അതിനെ ഒക്കെ അദ്ദേഹം എതിർത്തിരുന്നു എന്നത് വാസ്തവം.

Baden Baden എന്ന സ്ഥലം ചൂടുനീറുറവകൾ ഉള്ള, തെക്കുപടിഞ്ഞാറൻ ജർമ്മനിയിൽ, ഫ്രാൻസിന്റെ അതിർത്തിയോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന ഒരു നഗരമാണ്. 
The springs at Baden-Baden were known to the Romans as Aquae ("The Waters")[citation needed] and Aurelia Aquensis ("Aurelia-of-the-Waters") after M. Aurelius Severus Alexander Augustus.[2]
In modern German, Baden is a gerund meaning "bathing"[3] but Baden, the original name of the town, derives from an earlier plural form of Bad ("bath").[4] (The modern plural has become Bäder.)[5] As with the English placename "Bath", there are various other Badens at hot springs throughout Central Europe. The current doubled name arose to distinguish it from the others,[4] particularly Baden near Vienna in Austria and Baden near Zürich in Switzerland. It is a reference to the Margraviate of Baden-Baden (1535–1771), a subdivision of the Margraviate of Baden, the territory named after the town. Baden-Baden became its formal name in 1931.[6]

Leonid Tsypkin എഴുതിയ ഒരു റഷ്യൻ നോവലാണ് സമ്മർ ഇൻ ബദെൻ-ബാദെൻ. ബേദൻ ബേദനിലെ ഗ്രീഷ്മകാലത്ത് എന്ന പ്രസ്തുതനോവലിന്റെ മലയാളതർജ്ജുമ ഗ്രീൻ ബുക്സ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. വില 140.00 രൂപ. വിവർത്തനം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കെ.പി.ബാലചന്ദ്രൻ.
വേനൽക്കാലത്തെ പ്രണയം എന്ന പേരിൽ വി. രാജകൃഷ്ണൻ എഴുതിയ ഒരു ലേഖനവും ട്സ്പ്കിൻ എന്ന എഴുത്തുകാരന്റെ ദുഃഖപൂർണ്ണമായ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് എന്ന തലക്കേട്ടോടുകൂടിയ സൂസൻ സോണ്ടാഗിന്റെ ഒരു ലേഖനവും ആമുഖലേഖനങ്ങളായി പുസ്തകത്തിൽ ഉണ്ട്.
Leonid Tsypkin സാഹിത്യകാരനായ ഡോക്ടർ ആയിരുന്നു. 1926 മാർച്ച് 20നു യു.എസ്.എസ്.ആറിലെ മിൻസ്കിൽ ജനിച്ചു. റഷ്യൻ ജൂതനായിരുന്നു അദ്ദേഹം. 1982 മാർച്ച് 20നു 56 ആം വയസ്സിൽ മോസ്കോയിൽ വെച്ച് അദ്ദേഹം മരിച്ചു. സമ്മർ ഇൻ ബേദൻ ബേദൻ മരണാനന്തരം ആണ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത്. അദ്ദേഹം പ്രശസ്തനായ ശാസ്ത്രഗവേഷകനുമായിരുന്നു. നൂറോളം ശാസ്ത്രപ്രബന്ധങ്ങൾ അദ്ദേഹം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.
Leonid Tsypkin അന്ന ഗ്രിഗോറിയേവ്ന ഡൊസ്റ്റോയോവ്ക്സയയുടെ ഡയറി എന്ന പുസ്തകവും (ഇവർ ദോസ്റ്റോയോവ്സ്കിയുടെ ഭാര്യ ആണല്ലൊ, ആ പുസ്തകവും പ്രസിദ്ധമാണ്.) കയ്യിൽ എടുത്ത് പീറ്റേഴ്സ്ബർഗിലേക്ക് ഒരു തീവണ്ടി യാത്ര തുടങ്ങുന്നതാണ് തുടക്കം. യാത്രയിൽ ഡയറിവായിക്കുന്നു, അതിനിടയ്ക്ക് ദൊസ്റ്റോയോവ്സ്കിയും അന്നയും ദൊസ്റ്റോയോവ്സ്കിയുടെ വിവിധകൃതികളിലെ കഥാപാത്രങ്ങളും സംഭവങ്ങളും ഒക്കെ വരുന്നു. ആഖ്യാനരീതി രസകരം ആണ്. ആദ്യഭാഗങ്ങൾ എനിക്ക് ബോറടിച്ചു എങ്കിലും ക്രമേണ ആസ്വദിച്ച് വായിച്ചു ഞാൻ. ധാരാളം വിവരണങ്ങളും ഇമേജറികളും എല്ലാം ഉൾപ്പെടുത്തി നന്നായി എഴുതിയിരിക്കുന്നു. ഒരു പക്ഷെ ഇതിനേക്കാൾ മനോഹരമായിരിക്കാം മൂലകൃതി.
വർത്തമാനകാലവും ഭൂതകാലവും ഇണപിരിച്ച് എഴുതിയിരിക്കുന്നു. അല്പം ഭ്രമാത്മകമായ എഴുത്ത്. ദൊസ്റ്റോയോവ്സ്കി ഒരു വികാരമായിരുന്നു Leonid Tsypkin ന് എന്ന് ഇത് വായിച്ചാൽ മനസ്സിലാകും.
ദൊസ്റ്റോയോവ്സ്കിയെ എന്തുകൊണ്ട് വ്യക്തിപരമായി ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുഎന്നതിനു ഉത്തരം, അദ്ദേഹം അനുഭവിക്കുന്ന പീഡനങ്ങളും പിന്നീട് സ്വയം ചെയ്യുന്ന പീഡനങ്ങളും എല്ലാം കൂടെ അദ്ദേഹത്തിനോട് നമുക്ക് തോന്നുന്ന സഹാനുഭൂതിയും ആ സഹാനുഭൂതി വളാർന്ന് സ്നേഹമാവുകയും ആണെന്ന് എന്റെ ഒരു ഊഹം. അത്ര മാനസികവ്യഥ അനുഭവിച്ചിരുന്ന ഒരാൾ ആണല്ലൊ ദൊസ്റ്റോയോവ്സ്കി.
ഈ കൃതി ഒരിക്കലും ഒരു സങ്കീർത്തനം പോലെ എന്ന കൃതിയുമായി താരതമ്യം ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. സങ്കീർത്തനം പോലെ ഒരു കുഞ്ഞുക്യാൻവാസ് എങ്കിൽ ഇതിലെ ക്യാൻവാസ് വളരെ വിസ്തൃതമാണ്. ദൊസ്റ്റോയോവ്സ്കി മാത്രമല്ല സ്റ്റാലിന്റെ ക്രൂരകൃത്യങ്ങളെ പറ്റിയും ടർഗനേവുമായുള്ള ദൊസ്റ്റോയോവ്സ്കിയുടെ വാദപ്രതിവാദങ്ങളെ പറ്റിയും പുഷ്കിനെ പറ്റിയും ഒക്കെ അതിഗംഭീരമായി പറയുന്നുണ്ട്. പുഷ്കിനും ദൊസ്റ്റോയോവ്സ്കിയും ഒരേ കാലത്തിലല്ല ജീവിച്ചത് എന്നത് ഒരു ഭാഗ്യം ആണെന്നു നോവലിസ്റ്റ്. അല്ലെങ്കിൽ പുഷ്കിനായിരിക്കുമത്രെ ദോസ്റ്റോയോവ്സ്കിയുടെ ആദ്യ എതിരാളി. ഭാഗ്യം കൊണ്ട് ആ പട്ടം ഇപ്പോൾ ടർഗനീവിനാണ് കിട്ടിയത്.
ദസ്തോയോവ്സ്കി ദമ്പതിമാരുടെ ഇണക്കവും പിണക്കവും കലർന്ന ജീവിതത്തിനിടയിലും അവരുടെ അനുരാഗസാഫല്യം കുറിക്കുന്ന പല മാദകമുഹൂർത്തങ്ങളും നോവലിസ്റ്റ് പറയുന്നുണ്ട്. തല്ലുകൂടും അവസാനം അന്നയോട് ശുഭരാത്രി പറയാനായി വരും. ചുംബിയ്ക്കും. തലോടും അവസാനം അവർ സകലതും മറന്ന് തീരം കണ്ണിൽ നിന്ന് അപ്രത്യക്ഷമാകുന്നത് വരെ കടലിൽ നീന്തിക്കളിയ്ക്കും എന്നാണ് നോവലിസ്റ്റിന്റെ മനോഹരമായ വിവരണം.
ദൊസ്റ്റോയോവ്സ്കിയുടെ കൃതികളിൽ ഉടനീളം ഉള്ള ജൂതന്മാരെ കുറിച്ചുള്ള മോശപരമാർശങ്ങൾ ജൂതനായ Leonid Tsypkin നെ സ്വാധീനിച്ചിരുന്നു. അതിനെ പറ്റിയും നോവലിസ്റ്റ് കൃതിയിൽ പറയുന്നുണ്ട്. സോവിയറ്റ് റഷ്യയോടുള്ള എതിർപ്പ് പലഭാഗത്തും കാണാം. രാഷ്ട്രീയം പലസ്ഥലത്തും കടന്നുവരുന്നുണ്ട്.
എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമായ ഒരു ഭാഗം പറഞ്ഞ് നിർത്തട്ടെ. അത് ദൊസ്റ്റോയോവ്സ്കിയുടെ മരണത്തെ പറ്റി ആ ദിവസത്തെ പറ്റിയുള്ള ദീർഘവിവരണം ആണ്. അപ്പോഴത്തെ അന്നയേയും ദൊസ്റ്റോയോവ്സ്കിയേയും കാണാൻ വരുന്നവരെ പറ്റിയും എല്ലാം നന്നായി വിസ്തരിച്ച് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ഡെത്ത് ഓഫ് ഇവാൻ ഇല്ലീച്ച് എന്ന ടൊൾസ്റ്റോയ് കഥയുടെ മറ്റൊരു ചെറിയ പതിപ്പ്. എന്നാൽ ഇവാൻ ഇല്ലീച്ച് അല്ലാ ദൊസ്റ്റോയോവ്സ്കി.

Friday, July 14, 2017

IN RETURN: JUST A BOOKIN RETURN: JUST A BOOK 
പകരം, ഒരു പുസ്തകം മാത്രം

പെരുമ്പടവം ശ്രീധരന്റെ ‘ഒരു സങ്കീർത്തനം പോലെ’ എന്ന നോവലിനെ പറ്റി ഒരു ഡോ ക്യുമെന്ററിയുടെ പേരാണ് ഇത്. 


In Return: Just a Book is a 2016 Indian Malayalam and Russian language documentary written by Paul Zacharia and directed by Shiny Benjamin. The documentary which is inspired by Perumbadavam Sreedharan's bestseller Oru Sankeerthanam Pole has been selected for the Indian panorama section of the International Film Festival of India, Goa (IFFI) in the documentary (non-fiction) category. എന്ന് വിക്കിപീഡിയ.

ഡോക്യുമെന്ററിയുടെ ടൈറ്റിൽ തന്നെ നോവലിന്റെ മനോഹാരിതയിലേക്ക് വിരൽ ചൂണ്ടുന്നു. ആ പേരുതന്നെ മതി അതിലെ നിർമ്മമതയ്ക്ക്. പെരുമ്പടവം ശ്രീധരൻ ദോസ്റ്റോയോവ്സ്കി ഫാൻ. അതിനാൽ ഒരു സങ്കീർത്തനം പോലെ എന്ന നോവൽ എഴുതി. വായിച്ചു ഞാൻ. അതികേമം തന്നെ. എന്തൊരു ഭാഷ! നിർമ്മലമായ ഭാഷ. പെരുമ്പടവത്തിന്റെ മനസ്സ് പോലെ എന്ന് ഞാൻ. ദൊസ്റ്റോയോവ്സ്കി തന്റെ പുസ്തകങ്ങളിലൂടെ പെരുമ്പടവം ശ്രീധരൻ എന്ന വായനക്കാരനു എന്തു തരം അനുഭൂതികൾ നൽകിയിട്ടുണ്ടോ, അതിനു പകരമായി ഒരു പുസ്തകം മാത്രം തിരിച്ച് പെരുമ്പടവം എന്ന എഴുത്തുകാരൻ എഴുതി. അതാണ് ഒരു സങ്കീരത്തനം പോലെ എന്ന നോവൽ. 

പെരുമ്പടവം എന്ന എഴുത്തുകാരനിലൂടെ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു സങ്കീർത്തനം പോലെ എന്ന നോവലിനെ അധികരിച്ച്, പെരുമ്പടവത്തിന്റെ ദൊസ്റ്റോയോവ്സ്കി ഫീലിങ്ങ്സ് അറിയാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഒരു ഡോക്യു ഫിക്ഷൻ ആണ് ഷൈനി ജേക്കബ് ബെഞ്ചമിൻ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്. പോൾ സക്കറിയയുടെ സ്ക്രിപ്റ്റ്. കൺസപ്റ്റ് ആരായിരുന്നു എന്ന് എനിക്ക് ഓർമ്മ ഇല്ല. എന്തായാലും ആ കൺസപ്റ്റ് എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. ഒരു എഴുത്തുകാരൻ കൂടെ ആയ വായനക്കാരൻ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു കൃതി, അതിലൂടെ മറ്റൊരു എഴുത്തുകാരനെ അറിയാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. അതിനു പറ്റിയ മാതിരി നല്ല സ്ക്രീൻഷോട്സും സീക്വൻസും ഒക്കെ നന്നായി ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. നല്ല ഭംഗിയുള്ള പല ഷോട്ടുകളും അതിൽ ഉണ്ട്. 

ഷൈനിയുടെ ഡോക്യുഫിക്ഷനിൽ ചൂതുകളി ബോർഡിലെ കളങ്ങളിൽ ഇംഗ്ലീഷിൽ ആണ് എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത്. റഷ്യൻ ഭാഷയിൽ അല്ല എന്നത് ഒരു അരോചകമായി എനിക്ക് തോന്നുന്നു. അത് ഓർക്കുമ്പോൾ തന്നെ അന്ന എഴുതിയിരിക്കുന്നത്, ബില്യാർഡ്സ് കളി എന്നാണ്. അല്ലാതെ ഈ കാണുന്ന ചക്രം തിരിയുന്ന കരുക്കൾ ഉള്ള ചൂത് അല്ല. 

ചൂതുകളി, അതിനെ പറ്റി പറയണ്ടല്ലൊ. മഹാഭാരതയുദ്ധം തന്നെ അത് കാരണമാണല്ലൊ. ദേവന്മാരുടെ കളിയായിരുന്നുവത്രെ അത്.

പെരുമ്പടവത്തിന്റെ നോവൽ ഒരു അർദ്ധപൈങ്കിളി നോവൽ എന്ന് പലരും പറഞ്ഞു. എനിക്കതിൽ വിരോധമൊന്നും ഇല്ല. എന്നാലും അത് വായനാസുഖം തരുന്ന നല്ല തെളിമയാർന്ന മലയാളത്തിൽ ആണ് എന്നത് പെരുമ്പടവം ശ്രീധരന്റെ ഭാഷാപ്രാവീണ്യത്തെ കാണിക്കുന്നു.

ഒരു സങ്കീർത്തനം പോലെ 1993ൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. 2005 ആയപ്പോഴേക്കും ഒരുലക്ഷത്തിലധികം കോപ്പി വിറ്റു. പെരുമ്പടവത്തിന്റെ കൃതിയിലെ ഭാഷ വളരെ സൗമ്യവും സുഖശീതളവും ആണ്. എവിടേയും ഗ്രേറ്റ്നസ്സ് ആണ് പെരുമ്പടവം കണ്ടെത്തുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ വ്യക്തിത്വത്തിലും ഉണ്ട് ഈ ഒരു സവിശേഷത എന്നത് എനിക്ക് കുറഞ്ഞ നാളുകളിലെ പരിചയവും ഇടപെടലുകളും കൊണ്ട് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഒരിക്കലും ദേഷ്യം വരുന്ന ഒരാൾ ആയി തോന്നിയിട്ടില്ല എനിക്ക്. എന്റെ വായന ചിലപ്പോൾ ഒരു പുസ്തകം കിട്ടിയാൽ ആദ്യം മുതൽ അവസാനം വരെ എന്നൊന്നും ആവില്ല. ചിലപ്പോൾ തിരിച്ചാകാം ചിലപ്പോൾ മദ്ധ്യത്തിൽ നിന്നാകം. ചിലപ്പോൾ കുറച്ച് അദ്ധ്യായങ്ങൾ മാത്രം ആകാം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോൾ,അദ്ദേഹം ചിരിച്ചു കൊണ്ട് എന്നോട് പറഞ്ഞത് ഓർക്കുന്നു 'നന്ന്, നന്ന്, അങ്ങനെ തന്നെ വേണം, തുടരൂ' എന്ന് പകുതി കളിയാക്കിക്കൊണ്ടും പകുതി സീരിയസ്സും ആയിരുന്നു അത്. ശേഷം തിരുവനന്തപുരത്തെ വീട്ടിൽ പോയതും ലൈലച്ചേച്ചിയുടെ മട്ടൺ കറിയും, എന്റെ മകൾ ലൈലചേച്ചിയുടേ മടിയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങാതെ പോരാൻ നേരത്ത് കവിളിൽ ഉമ്മകൊടുത്ത് യാത്ര പറഞ്ഞതും ഒക്കെ ഞാൻ ഓർക്കുന്നു.

ഡൊസ്റ്റോയോവ്സ്കിയുടെ ചൂതാട്ടം, കള്ളുകുടി എന്നിവയോടുള്ള അടങ്ങാത്ത വാഞ്ഛ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു വീക്നെസ്സ് അല്ല മറിച്ച് അത് ക്രിയേറ്റീവ് എഗണി ആന്റ് ഇന്റേണൽ കോൺഫ്ലിക്റ്റ്സ് ഒഫ് എ ഗ്രേറ്റ് റൈറ്റർ എന്ന് പെരുമ്പടവം പറയുന്നതായി വിക്കി.

കുട്ടിക്കാലത്ത് ഒരിക്കൽ ഒമ്പത് വയസ്സായുള്ള ഒരു പെൺകുട്ടിയെ ഒരു വയസ്സൻ കള്ളുകിടിയൻ ബലാൽസംഗം (1830) ചെയ്തപ്പോൾ ദൊസ്റ്റോയ്വ്സ്കിയോട് ഡോക്ടറായ അച്ഛനെ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് വരാൻ പറഞ്ഞു. ഈ കുട്ടി ദൊസ്റ്റോയോവ്സ്കിയുടെ കളിക്കൂട്ടുകാരി കൂടെ ആയിരുന്നു. അച്ഛൻ എത്തിയപ്പോഴേക്കും ബ്ലീഡിങ്ങ് കാരണം കുട്ടി മരിച്ചിരുന്നു. ഈ സംഭവം ദൊസ്റ്റോയോവ്സ്കിയുടെ മനസ്സിൽ ആഴത്തിൽ പാട് സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ട്. വയസ്സായ ആണും വയസ്സു കുറഞ്ഞ പെണ്ണുമായുള്ള സ്ത്രീപുരുഷബന്ധം ദൊസ്റ്റൊയോവ്സ്കിയുടെ കാരമസോവ് ബ്രദേഴ്സ്, ദ ഡെവിൾസ് തുടങ്ങിയ നോവലുകളിൽ കാണാം. അന്നയുമായുള്ള സ്വന്തം ബന്ധവും ഏകദേശം അതു തന്നെ എന്നതും കാണാം.

അന്നയാണ് ദൊസ്റ്റോയോവ്സ്കിയെ കടഭാരങ്ങളിലിൻ നിന്നും കരകയറ്റിയതും ശേഷം അദ്ദേഹത്തിന്റെ പുസ്തകങ്ങളുടെ പ്രസിദ്ധീകരണവും വിറ്റുവരവും എല്ലാം നോക്കിയിരുന്നതും. 1871ൽ ദൊസ്റ്റോയോവ്സ്കി ചൂതാട്ടം എന്ന തന്റെ അടക്കാൻ വയ്യാത്ത ഹോബി ഉപേക്ഷിച്ചു. ദോസ്റ്റോയോവ്സ്കി 1881ൽ മരിച്ചപ്പോൾ അന്നയ്ക്ക് 35 വയസ്സ്.

04 ഒക്റ്റോബറ്റ് 1866ൽ അന്ന ദൊസ്റ്റോയോവ്സ്കിയുടെ സ്റ്റെനോഗ്രാഫർ ആയി ജോലിയ്ക്ക് ചേർന്നു. 15 ഫെബ്രുവരി 1867 വിവാഹം കഴിച്ചു. 9 ജൂൺ 1918, 71ആം വയസ്സിൽ അന്ന മരിച്ചു.

ദൊസ്റ്റോയോവ്സ്കിയുടെ അവസാന പതിനാലു പതിനഞ്ചുകൊല്ലങ്ങൾ മാത്രമേ അന്ന ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. അദ്ദേഹത്തിന്റെ മരണശേഷവും അന്ന വിവാഹം കഴിച്ചില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല ദോസ്റ്റോയോവ്സ്കിയുടെ ഓർമ്മയ്ക്കായി പലതും ചെയ്യുകയും ചെയ്തു.

എമിഗ്രന്റ് എഗൈൻസ്റ്റ് ഔർ വിൽ എന്ന സ്ഥിതിയാകുമെന്ന കാരണത്താൽ അവർ വിവാഹശേഷമുള്ള യൂറോപ്യൻ വാസത്തിൽ നിന്നും തിരിച്ചു വന്നു എന്ന് അന്ന, ഡയറിയിൽ എഴുതിവെച്ചിരിക്കുന്നു. വിവാഹശേഷം യൂറോപ്പിൽ നിന്നും തിരിച്ച് വരുമ്പോൾ ഇരുപത്തിയയ്യായിരം റൂബിൾ കടവും കയ്യിൽ അറുപത് റൂബിളും രണ്ട് ട്രങ്ക് പെട്ടികളും എന്ന് അന്ന.

എമിലി അപ്പോഴേക്കും സ്വന്തം കാലിൽ നിൽക്കാൻ പഠിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ പാവേൽ അങ്ങനെ ആയിരുന്നില്ല

25000 റുബിൾ കടത്തിൽ ഏകദേശം 3-4 ആയിരമേ ദൊസ്റ്റോയോവ്സ്കിയുടേതായി ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. ബാക്കി അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജ്യേഷ്ഠന്റെ പത്രവും മാഗസിൻ പ്രവർത്തനവും ആയി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ളതായിരുന്നു. അതിലേറെ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവർ ദോസ്റ്റോയോവ്സ്കിയെ പറ്റിയ്ക്കാൻ തുടങ്ങി. ദോസ്റ്റോയോവ്സ്കി മനുഷ്യരുടെ സത്യസന്ധതയിൽ അവിശ്വാസം രേഖപ്പെടുത്താത്തതിനാൽ എല്ലാം ഏറ്റെടുത്തു. അന്ന തന്റെ ഡയറിക്കുറുപ്പുകളിൽ പറയുന്നത് ഭൂരിഭാഗം കടവും ദൊസ്റ്റോയോവ്സ്കിയെ പറ്റിച്ചവർ ആണെന്നാണ്. തെളിവുകളും പറയുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ വിവാഹശേഷമുള്ള പതിമൂന്ന് വർഷവും കടം വീട്ടാനായി ജീവിച്ചു എന്നാണ് അന്ന എഴുതുന്നത്. പൂർണ്ണതൃപ്തിയായ ഒരു നോവലും ദൊസ്റ്റോയോവ്സ്കി എഴുതിയിട്ടല്ല എന്നും അതിനു കാരണം ഇത്തരം കടങ്ങൾ ആണെന്നും അന്ന എഴുതുന്നു. അന്നയുടെ വിവാഹജീവിതം മുഴുവൻ അന്ന അറിയാത്ത,കാണാത്ത, ഭർതൃസഹോദരന്റെ കടം വീട്ടാനായി കഴിച്ചു കൂട്ടി എന്നാണ് അന്ന ഡയറിയിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. അതില്ലായിരുന്നില്ലെങ്കിൽ എത്ര മനോഹരമായിരുന്നു അവരുടെ ജീവിതം എത്രമനോഹരമായ നോവലുകൾ ഇനിയും ദൊസ്റ്റോയോവ്സ്കി പൂർണ്ണതൃപ്തനായി എഴുതുമായിരുന്നു എന്ന് അന്ന നിരാശപ്പെടുന്നു.

ദൊസ്റ്റോയോവ്സ്കിയ്ക്ക് പ്രാക്റ്റിക്കൽ ജീവിതത്തെ പറ്റി ഒന്നും അറിഞ്ഞുകൂടായിരുന്നു. ആരേയും വിശ്വസിക്കും. താൻ പറ്റിക്കപ്പെടും എന്ന് അദ്ദേഹം ഒരിക്കലും കരുതിയിരുന്നില്ല. അന്ന ജീവിതത്തിലേക്ക് എത്തിയതോടെ അന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രാക്റ്റിക്കൽ ജീവിതത്തിന്റെ നിയന്ത്രണം ഏറ്റെടുത്തു. അതോടെ അദ്ദേഹം സ്വതന്ത്രനുമായി.

ടോൾസ്റ്റോയ് പോലെ ഉള്ള മറ്റ് റഷ്യൻ എഴുത്തുകാർ വായിൽ വെള്ളിക്കരണ്ടിയുമായി ജനിച്ചവർ എങ്കിൽ ദൊസ്റ്റോയോവ്സ്കി ഒരു ബിലോ മിഡിൾക്ലാസ്സ് ഫാമിലിയിൽ ജനിച്ചവൻ ആയിരുന്നു. അച്ഛൻ പിശുക്കനെങ്കിലും അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കും വായനാശീലം ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ വായനാശീലം ആണ് തന്റെ ഭാവനയെ വളർത്തിയത് എന്ന് ദൊസ്റ്റോയോവ്സ്കി പറയാറുണ്ട്.

ദൊസ്റ്റോയോവ്സ്കിയ്ക്ക് എന്ത് ഇല്ലായ്മ ഉണ്ടോ അതായിരുന്നു അന്നയ്ക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നത്. ചിലപ്പോൾ അതിൽ കൂടുതൽ. പ്രാക്റ്റിക്കലായ ഒരു ജീവിതം എന്ന ഔട്ട്ലുക്കും അതോടൊപ്പം സ്നേഹം എന്നത് ഐഡിയൽ ചിന്തയും മാത്രമല്ല അവനവനെ പോലെ മറ്റുള്ളവരെ മനസ്സിലാക്കാനും സ്വയം ഇടിച്ച് താഴ്ത്താതിരിക്കാനും അന്നയ്ക്ക് അറിയാമായിരുന്നു. അന്നയും ഒരു സമ്പന്ന കുടുംബത്തിൽ ഒന്നുമല്ല പിറന്നത്. അന്നയുടെ അമ്മയുടെ വീട് വിറ്റ് ദൊസ്റ്റോയോവ്സ്കിയുടെ കടത്തിൽ ചിലത് തീർക്കാം എന്ന് വെച്ച് യൂറോപ്പിൽ നിന്നും മടങ്ങിവന്നപ്പോൾ ഉണ്ടായ ദുരനുഭവം അന്ന ഡയറിയിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്.

ആൽക്കഹോളിസം, റഷ്യപോലെ ഒരു തണുപ്പ് രാജ്യത്ത് ആൽക്കഹോളിസം അത്ര വലിയ അസന്മാർഗിക പ്രവൃത്തി എന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയില്ല.

ഫ്യുദയോർ വേശ്യാവൃത്തി ചെയ്തതായി അറിയില്ല വായിച്ചില്ല. അസന്മാർഗി എന്നവാക്ക് ചൂതുകളിക്കാരനും കള്ളുകുടിക്കാരനും ഒക്കെ ആവാലൊ. കൂട്ടത്തിൽ വ്യഭിചാരിയ്ക്കും ആകാലൊ. ആ വാക്കുതന്നെ മലയാളിയുടെ സദാചാരബോധത്തെ ആണ് കാണിക്കുന്നത്.

അന്യരുടെ ഭാര്യയെ സ്നേഹിക്കുക എന്നത് ടോൽസ്റ്റോയുടെ കൃതികളിലും കാണാം.അന്ന കരേനിന.

വേശ്യകളെ പറ്റി നല്ലതു പറയുന്നു ദൊസ്റ്റോയോവ്സ്കി.
Pure good and pure evil. In evil also there is God. ഇത് പലപ്പോഴും മിൽടൺ പാരഡൈസ് ലോസ്റ്റ് നെ ഓർമ്മിപ്പിക്കും.

മിൽടൺ 1652l പാരഡൈസ് ലോസ്റ്റ് എഴുതുമ്പൊ മുഴുവനും അന്ധനായിരുന്നു. അതിനാൽ ഡിക്റ്റേറ്റ് ചെയ്യുകയാണുണ്ടായത്. ആദ്യഭാര്യ മരിച്ചതിന്റെ ദുഃഖവും വൈകാരികപ്രശ്നങ്ങളും ഗൗട്ട് എന്ന അസുഖവും എല്ലാം ജോൺ മിൽടണേയും അലട്ടിയിരുന്നു. മകളുടെ മരണവും. Better to reign in hell than serve in heaven എന്നാണു ലൂസിഫർ പറയുന്നത്. ലൂസിഫർ എന്ന സാത്താൻ സ്വർഗത്തിലെ Arch-Angel ആയിരുന്നു. ദൈവത്തിന്റെ വലം കൈ. Free will തിരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം അതുപയോഗിച്ചതിനാലാണല്ലൊ സാത്താൻ ആദത്തിനോടും ഈവിനോടും പറയുന്നത്. ഈ ഫ്രീ വിൽ കാരണമുണ്ടാകുന്ന inner conflicts ദൊസ്റ്റോയോവ്സ്കിയുടെ പല കഥാപാത്രങ്ങളിലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ തന്നെ ജീവിതത്തിലും കാണാൻ പറ്റും. 

വേശ്യാവൃത്തിയെ പറ്റി
Richard Stites എന്ന ആൾ ഡോസ്റ്റോയോവ്സ്കി/റഷ്യൻ പണ്ഡിതൻ, പറയുന്നത് അക്കാലത്ത് വ്യവസായവിപ്ലവം നടന്നിരുന്ന കാലത്ത് പ്രോസ്റ്റിട്യൂഷൻ റഷ്യയിൽ സർവ്വസാധാരണം ആയിരുന്നു. അതിനു കാരണം നഗരവൽക്കരണവും. Necessry evil എന്നാണ് വേശ്യാവൃത്തിയെ പറ്റി അന്നത്തെ റഷ്യൻ സമൂഹത്തിന്റെ ബോദ്ധ്യം.

1843ൽ എമ്പറർ നിക്കോളാസ് ഒന്നാമൻ വേശ്യാവൃത്തിയെ നിയമവിധേയമാക്കി ഒരു നിയമം കൊണ്ട് വന്നു. 

St petersburg grew 20% between 1853 and 1867, while entire population had comparitively grown by only 6%. 

ജിപ്സീസ് എന്ന ഒരിടത്തും നിൽക്കാത്ത ഒരു ജനത അന്നു അക്കാലത്തും ആ റഷ്യയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നത് കാരമസോവ് ബ്രദേഴ്സ് വായിച്ചവർക്ക് അറിയാം.

വേശ്യകളെ പുനരധിവസിപ്പിക്കാൻ ധാരാളം ശ്രമങ്ങൾ നടന്നിരുന്നു. മാത്രമല്ല വിശുദ്ധ വേശ്യകളെ ചിത്രീകരിച്ചുകൊണ്ട് അക്കാലത്തെ ധാരാളം സാഹിത്യകൃതികൾ വന്നിരുന്നു. 1863ൽ നിക്കോളായി ചെർണിഷേവ്സ്കിയുടെ വാട്ട് ഈ റ്റു ബി ഡൺ? എന്ന നോവൽ ഉദാഹരണം. 

ദൊസ്റ്റോയോവ്സ്കി വിക്റ്റർ ഹ്യൂഗോയുടെ ഒരു ആരാധകൻ ആയിരുന്നു എന്ന് ജോസഫ് ഫ്രാങ്ക്, ദൊസ്റ്റോയോവ്സ്കിയുടെ ജീവചരിത്രകാരൻ പറയുന്നു. ഹ്യൂഗോയുടെ സോഷ്യൽ ഹ്യുമാനിറ്റേറിയനിസം ദൊസ്റ്റോയോവ്സ്കിയെ സ്വാധീനിച്ചിരുന്നു. പുഷ്കിൻ ആയിരുന്നു മറ്റൊരു ഫേവറൈറ്റ് റൈറ്റർ. ദൊസ്റ്റോയോവ്സ്കിയുടെ എഴുത്തിനെ പലരും ഗോഗോളിന്റെ എഴുത്തുമായി താരതമ്യം ചെയ്തിരുന്നു. 

ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയിൽ  അഗാധമായ വിശാസം ഉള്ള ആളായിരുന്നു ദൊസ്റ്റോയോവ്സ്കി. (മറ്റുള്ളവരെ) സ്നേഹം കൊണ്ട് ഉണർത്താം എന്നും അപഥസഞ്ചാരത്തിൽ നിന്നും മാറ്റാം എന്നും ദൊസ്റ്റോയോവ്സ്കി വിശ്വസിച്ചിരുന്നു. ഈ ചിന്തയുടെ സ്വാധീനം പല കഥാപാത്രങ്ങളിലും കാണാം. ഉദാ:സോണിയ, ക്രൈം ആന്റ് പണിഷ്മെന്റ്.

ഭരണാധികാരികളുടെ സെൻസർഷിപ്പ് നിയമം കാരണം ദൊസ്റ്റോയോവ്സ്കിയ്ക്ക് പലതും അതിനനുസരിച്ച് എഴുതേണ്ടിവന്നിട്ടുണ്ട് എന്ന് ദ ഡൊസ്റ്റോയോവ്സ്കി ആർക്കൈവ്സ് എന്ന പുസ്തകത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. 

ദൈവഭയമുള്ള ആളും എന്നാൽ പലപ്പോഴും ചെകുത്താന്റെ സ്വഭാവം കാണിക്കുന്നവനുമായ ദോസ്റ്റോയോവ്സ്കി ഒരു മനുഷ്യസ്നേഹി ആയിരുന്നു. കാരുണ്യവാനും ദയാവായ്പും ഉള്ള ആളും ആയിരുന്നു. അന്യരുടെ ദുഃഖം കണ്ടറിയാനും സഹായിക്കാനും ഇഷ്ടമുള്ള ആളും ആയിരുന്നു. എന്നാലും ഇടയ്ക്ക് മുൻകോപവും ചൂതുകളി ഭ്രമവും എല്ലാം കൊണ്ട് ഒരു ചെകുത്താൻ സ്വഭാവവും ഉള്ളവനായിരുന്നു. അതിനാൽ മനുഷ്യസ്നേഹിയായ ചെകുത്താൻ എന്ന് പറയാം അദ്ദേഹത്തെ. അതുതന്നെ ആണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പല കഥാപാത്രങ്ങളിലും കാണുന്നതും. അതുതന്നെ ആണ് ജോൺ മിൽട്ടൺ ന്റെ പാരഡൈസ് ലോസ്റ്റിലെ ലൂസിഫറിനെ ഓർമ്മിക്കാൻ എനിക്ക് കാരണവും. 

സ്വകാര്യകുറിപ്പ് :-
എന്റെ കാര്യം വെച്ച് നോക്കുമ്പൊ എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് ഈ ടൈറ്റിൽ കണ്ട് ഓർമ്മ വന്നത്, IN RETURN:JUST 2 WEBSITES AND A MOBILE APPLICATION എന്നാ, അൽപ്പം നീണ്ടുപോയി. ആയതിനാൽ, IN RETURN: JUST A MOBILE APPLICATION എന്നാക്കി ചുരുക്കി. --ഇത് പറഞ്ഞത് തികച്ചും സ്വകാര്യം. ദൊസ്റ്റോയോവ്സ്കി പെരുമ്പടവത്തിനു ആ നോവൽ എഴുതുമ്പോൾ എന്തായിരുന്നുവോ അത് പോലെ ആണ് അന്നും ഇന്നും എനിക്ക് കഥകളി എന്ന് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചതാണ്. കഥകളി ഇഷ്റ്റമില്ലാത്തവർക്ക്, കഥകളി ദൊസ്റ്റോയോവ്സ്കി-പെരുമ്പടവം ബന്ധത്തിലൂടെ, ഞാൻ കാണിച്ച് തന്നതാ.. ക്ഷമീ. പിന്നെ ദൊസ്റ്റോയോവ്സ്കിയെ പറ്റി മറ്റൊന്ന് കൂടെ, എന്റെ ഓർമ്മ അനുഭവം. :- പണ്ട് ബോംബെയിൽ ആയിരുന്നപ്പോൾ ദിവസവും ധാരാളം തീവണ്ടിയാത്ര വേണ്ടിവരുമായിരുന്നു. അന്ന് ഒരു പുസ്തകം ന്യൂസ് പേപ്പർ ഒക്കെ കയ്യിൽ ഈ യാത്രയിൽ വായിക്കാനായി കയ്യിൽ പിടിയ്ക്കും. എനിക്ക് ഹിന്ദി അറിയില്ല സംസാരിക്കാൻ. ഇംഗ്ലീഷ് മനസ്സിലാകും. പക്ഷെ അത്ര ഫ്ലുവന്റ് ആയി പറയാൻ അറിയില്ല. എഴുതാൻ പറ്റും. ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞ് ബോംബെ എത്തിയ കാലം. ആ സമയം ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ കോഴ്സ്നു ചേരാൻ പ്രസിദ്ധമായ NIITയിലെക്ക് യാത്ര. അന്ന് യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിൽ ഒന്നും കമ്പ്യൂട്ടർ പഠന വിഷയം അല്ല. എൻ ഐ ഐ ടി ഡാറ്റാമറ്റിക്സ് എന്നിങ്ങനെ രണ്ട് പ്രൈവറ്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുകൾ പ്രസിദ്ധമായിരുന്നു. അതിൽ ചേരാൻ പോകുമ്പോ റസ്കോൾനികോഫ് ആയിരുന്നു എന്റെ കൂടെ. എൻ.ഐ.ഐ.ടി ഓഫീസിലെത്തി, അവിടത്തെ സ്ത്രീ ഓഫീസ് സ്റ്റാഫ് എന്നോട് എന്തൊക്കെയോ ചോദിച്ചു. ഞാൻ ആണെങ്കിൽ തീവണ്ടി യാത്രകഴിഞ്ഞ് നടക്കുമ്പോൾ കൂടെ ഈ പുസ്തകം വായിച്ചുകൊണ്ടാണ്. ഓഫീസിൽ എത്തി. ലിഫ്റ്റിൽ രണ്ട് മൂന്ന് തവണ കേറി ഇറങ്ങി. അപ്പോഴും ഇത് വായിക്കുക തന്നെ. അവസാനം ലിഫ്റ്റ് ഓപ്പറേറ്റർ എവിറ്റെ ഇറങ്ങണം എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ എൻ ഐ ഐടിയിലേക്ക് പോണം എന്ന് പറഞ്ഞു. അവിടെ അവരുടെ ഓഫീസിലെത്തിയപ്പോൾ റാസ്കൾനിക്കോഫ് പനിപിടിച്ച് പിച്ചും പേയും സ്വപ്നം കണ്ട് പറയുന്നു. എനിക്ക് ആകെ ഞാൻ എവിടെ എത്തി എന്ന് ഒരു ബോധവുമില്ല എന്തിനാ വന്നത് എന്നും ബോധം ഇല്ല. അത്ര വിഭ്രാന്തിയിലായിരുന്നു ഞാനും. അന്ന് അവിടെ നിന്ന് മടങ്ങി. അതോടെ ദൊസ്റ്റോയോവ്സ്കിയെ വായിക്കില്ല ഇനി ഞാൻ എന്ന് തീരുമാനിച്ചു. അതിനു മുന്നേ കാരമസോവ് ബ്രദേഴ്സ് ഒക്കെ വായിച്ചിരുന്നു. ഇത് വായിച്ചിരുന്നില്ല. ഇഡിയസ്റ്റും വായിച്ചിരുന്നില്ല. എന്നാലും ആ റസ്കോൾനിക്കോഫ് അത് പോലെ ഒരാൾ.... കൂടുതൽ പറയാൻ ഇല്ല. :) :) :)